-
 
 
SKOGSBRUK
 
MÅL:   att långsiktigt producera mesta, bästa möjliga timmer kvalité med tillvaratagande av de skogliga förutsättningar som finnes här
 
Omfattar ca 2.100 ha skogsmark med ett virkesförråd på ca 381.000 m3sk ca 187 m3sk/ha ,
 
 
Avverkningen :  ca 12.000 M3Fub vilket motsvarar ungefär tillväxten
 
 
Omsättningen är ca 5 miljoner kronor 
 Skogsförvaltare:  Skogsutveckling Syd AB
 
 
Fördelning :     TALL               GRAN                 ÄDELLÖV.            ORD.LÖV          TOTALT:
Hektar:            1.235                    500                      250                            105             2.100 Ha
Fördelning %:   61%                  21 %                     15 %                           3 %
 
 
Tillväxt:             5,7                  9,8                     5,0                  4,5                                   snitt 7,2
 
 
Bonitet :            6,2                 11,2                     6,5                  4,5                                    snitt 7,5
 
 
Avsättning:          Alla sortiment avsättes genom långtidsavtal med lokala industrier.
 
Förvaltning:          Avtal med Skogsutveckling Syd AB , där Widtsköfle hyr in en skogstjänsteman på deltid ca 30% , Skogsmästare Tomas Pålsson , mobil: 0104678569 , som gemensamt med VD planlägger avverkningar , föryngringar och skogsvård , budget , uppföljning , samt all upphandling av maskinella och manuella arbeten som lägges ut  på entreprenörer , inga egna anställda finnes i skogen .
Skogsmarken är lättdriven varför de flesta avverkningar sker maskinellt.
 
 
Med hjälp av uppdaterad plan från samt Forest Mans planprogram och Cartesia Landinfo samt Mapinfo sker den skogliga planering och budgetuppföljning med Pc.
 
 
Skogsskötsel: Sedan början av 1700 talet har tallskogsskötseln varit dominerande för Widtsköfles del pga de lätta sandmarkerna där tallen planterades som skydd mot sandflykten vilket  Linne’ noterar på sin Skånska resa 1749 , då han bl a gästade Widtsköfle.
Denna tradition fortsätter med målet att fortsätta producera framförallt tallvirke av bra kvalitet , med största möjliga miljöhänsyn och är därför både PEFC & FSC certifierade.
Stamkvistning och självföryngring sker i alla lämpliga bestånd för att höja kvalitén, samt ståndortsanpassad trädslags blandning för att korta omloppstiden och sprida riskerna , varför lärk och olika lövträd planteras in.
Åtgärder pågår för att minska granandelen på stamfastigheten nere på Widtsköfle.
 
Förutom att bevara och förbättra den unika rådjursstam som finns på
egendomen och som har producerat ett stort antal troféer av världsklass .
 
 
skogen, vinter 
skogen, vår
skogen, vinter
 
Site Builder drivs av  Vistaprint